odyssey stone  

Screenshot
None yet – Submit one!
odyssey stone
This stone is traditionally used by clerics to send individuals on spiritual journeys.
COMMON
Weight1.0

NameLevelZoneGrants AA
Alaunquiri N'Hunep1   -Neriak, City of HateNo
Aldrid Eltham1   v v vTimorous DeepNo
Amma Ilaari20   -Greater FaydarkNo
Aren Firerain20   ^ ^ ^ HeroicNorth QeynosNo
Bleog Healbog20   ^ ^ ^ HeroicNorth QeynosNo
Blerrkt Marrowdrinker19   vThe City of FreeportNo
Blerrkt Marrowdrinker1   -The Grozmok SpeaksNo
Blerrkt Marrowdrinker19   vNorth FreeportNo
Blort1   v v vKylong PlainsNo
Bronla Stonehide1   v v vFrostfang SeaNo
Brrop Gloryblade1   v v vFrostfang SeaNo
Caitlan Barkskin1   v v vKylong PlainsNo
Cholkonli Zum'Lun1   v v vTimorous DeepNo
Conak Dih'tu1   v v vTimorous DeepNo
Dyvll Ssavan1   -The Grozmok SpeaksNo
Dyvll Ssavan19   vThe City of FreeportNo
Dyvll Ssavan19   vNorth FreeportNo
Emma Healtoe20   ^ ^ ^ HeroicNorth QeynosNo
Gerowun Mak'rol1   v v vTimorous DeepNo
Gilles Chillborn1   v v vGreater FaydarkNo
Gisella Spirithowler1   v v vKylong PlainsNo
Glippit Greenmuck1   v v vFrostfang SeaNo
Goor D'Arkund1   -Neriak, City of HateNo
Gordyk Gi'Zok1   v v vTimorous DeepNo
Haine Corbould1   v v vNeriak, City of HateNo
Haoern Moonglade1   v v vKylong PlainsNo
Illasko Silktree20   -Greater FaydarkNo
Iymstra Do'Vethiervs1   v v vDarklight WoodNo
Kelvi Julari1   v v vKylong PlainsNo
Kiriana Northsky20   ^ ^ ^ HeroicNorth QeynosNo
Kurid T'Sal19   vThe City of FreeportNo
Kurid T'Sal1   -The Grozmok SpeaksNo
Kurid T'Sal19   vNorth FreeportNo
Ledvin Axethrower1   v v vFrostfang SeaNo
Meeha Pekko-Maarit20   -Greater FaydarkNo
Phyrriina Z'Tazival1   -Neriak, City of HateNo
Pickle Velvetleaf20   -Greater FaydarkNo
Rhahrda Olhymne1   v v vNorth FreeportNo
Rhahrda Olhymne1   v v vThe City of FreeportNo
Rhahrda Olhymne1   v v vThe Grozmok SpeaksNo
Seru Girondeaud1   v v vNorth QeynosNo
Tarwon Ska'lin1   v v vTimorous DeepNo
Vulrask Xarthiz1   v v vKylong PlainsNo
Wolcott Chillborn1   v v vFrostfang SeaNo
Xeuxa Foamheart19   vThe City of FreeportNo
Xeuxa Foamheart1   -The Grozmok SpeaksNo
Xeuxa Foamheart19   vNorth FreeportNo
Xunica B'Rethiett1   -Neriak, City of HateNo
Zulzek Mirt'rok1   v v vTimorous DeepNo