Darkstrike Set  

Bonus:
  • (3) 2% Crit Chance, +50 health, +35 Ability Modifier
  • (5) 2% Crit Chance, +100 health, +35 Ability Modifier
  • (7) 2% Crit Chance, +150 health, +35 Ability Modifier
NameLevelType
Darkstrike Bracers 60Armor
Darkstrike Boots 60Armor
Darkstrike Mantle 67Armor
Darkstrike Bracers 64Armor
Darkstrike Hood 60Armor
Darkstrike Hood 66Armor
Darkstrike Gloves 62Armor
Darkstrike Coat 60Armor
Darkstrike Gloves 60Armor
Darkstrike Coat 67Armor
Darkstrike Leggings 60Armor
Darkstrike Boots 50Armor
Darkstrike Leggings 67Armor
Darkstrike Mantle 60Armor