Woodworker Essentials Volume 23  

Screenshot
None yet – Submit one!
Woodworker Essentials Volume 23
UNCOMMON
Weight1.0

NameLevelZoneGrants AA
Alanaramal Z'Aste1   v v vLongshadow AlleyNo
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4North QeynosYes
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4The City of FreeportYes
Ashmilla53   ^Maj'DulNo
Calantha Tsangaris13   vTradeskill InstanceNo
Craftsman Warren Wains1   v v vTradeskill InstanceNo
Dalili Hisha14   vTradeskill InstanceNo
Devona Ironforge1   v v vNorth QeynosNo
Dilxena D'Xeep1   v v vNeriak, City of HateNo
Dorak Everstock1   v v vGraystone YardNo
Dvarkor Ska'nin1   v v vTimorous DeepNo
Erian Seaver1   v v vStarcrest CommuneNo
Fizzbang Coghandler1   v v vHavenNo
Glump Marrblade1   v v vCastleview HamletNo
Gore1   v v vJarsath WastesNo
Guzzlefiz Zibblewig1   v v vTradeskill InstanceNo
Jalfa Eiskairn1   v v vFrostfang SeaNo
Jaurl Simetral12   vHavenNo
Kenric Dalston1   -Tradeskill InstanceNo
Kib Brushrusher1   -Tradeskill InstanceNo
Koorba53   ^Maj'DulNo
Korkoof Crackstone1   v v vBig BendNo
Matthias Zoe1   v v vWest FreeportNo
Matthias Zoe1   v v vThe City of FreeportNo
Murlond Everhot1   -Tradeskill InstanceNo
Nal Ker14   vTradeskill InstanceNo
Nawal Tahri1   v v vNettlevilleNo
Neela Filamaar1   vGreater FaydarkNo
Oosa Gutwrench12   vTradeskill InstanceNo
Oseof Crestryder1   v v vThe Willow WoodNo
Rala Eurocarry1   v v vThe BaubbleshireNo
Ralika Mekkila1   v v vGreater FaydarkNo
Sandon Breezebender1   v v vBeggar's CourtNo
Shatana Kamelia1   v v vStonestair BywayNo
Shelagh Winterblade14   vTradeskill InstanceNo
Tegan Frostfist1   v v vScale YardNo
Trade Merchant5-15   v v vThunderdomeNo
Trid Skinstainer1   -Tradeskill InstanceNo
Tuber Fattleweeble1   v v vTemple StreetNo
Tuurka Flintspark1   v v vKylong PlainsNo
Vornerin T'Orviir1   v v vNeriak, City of HateNo
Wyneta Splinterfeet1   v v vKylong PlainsNo
Zlata12   vTradeskill InstanceNo